مجموعه ای از تصاویر مراسم قافله جشن غدیر ۱۳۹۵ به میزبانی هیات مکتب الحسین اصفهان
با حضور حمید علیمی و هادی یزدانی